Επιτυγχάνοντας την Αυτό-κυριαρχία | Achieving Self-mastery

Η διαδικασία προσωπικής μεταμόρφωσης τεσσάρων βημάτων περιλαμβάνει τα εξής:

 • Δέσμευση
 • Ενδοσκόπηση
 • Εσωτερική αντιπαράθεση
 • Μετασχηματισμός

και έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ευαισθησία, επίγνωση και σοφία όσον αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με τις εμπειρίες μάθησης της ζωής.

Όταν βιώνετε μια συγκρουσιακή κατάσταση:

 1. Συνειδητοποιήστε τα αισθήματα και τα συναισθήματα που βιώνετε: άγχος, ένταση, πόνο κ.λπ.
 2. Εστιάστε εσωτερικά σε κάποιο σημείο στο σώμα σας αντί για κάποιο εξωτερικό συμβάν ή άτομο. Όταν εστιάζουμε μέσα μας μειώνεται το στρες και δημιουργείται χρόνος για την αυτό-αξιολόγηση.
 3. Σε αυτό το διάστημα, αναρωτηθείτε: «Αυτή η σύγκρουση αφορά το εξωτερικό συμβάν/άτομο ή το δικό μου προγραμματισμό;»
 4. Εάν η απάντηση είναι «Ναι» ως προς τον εσωτερικό προγραμματισμό, τότε μπορείτε να ελέγξετε μια τυχόν επιζήμια αντίδραση και να επιλέξετε έναν κατάλληλο για εσάς τρόπο να ανταποκριθείτε.
 5. Όταν βιώνετε ανακούφιση και ενδεχομένως προσωπικό μετασχηματισμό, αναρωτηθείτε: «Τι έμαθα για αυτήν τη σύγκρουση που θα με βοηθήσει να ανταποκρίνομαι πιο κατάλληλα στο μέλλον;»
 6. Αφού το σκεφτείτε, σημειώστε τη «σοφή σκέψη» που αποκομίσατε από αυτήν την εμπειρία (και φυλάξτε τη!)

 

The four-step process of personal transformation involves:

 • Engagement
 • Introspection
 • Inner confrontation
 • Transformation

which results in greater sensitivity, awareness, and wisdom with respect to issues related to life’s learning experiences.

When you experience a conflicting situation:

 1. Become aware of the feelings and emotions you are experiencing—stress, tension, pain, etc.
 2. Focus inwardly on that place in your body rather than on the external event or person—inward focus reduces stress and creates a time interval for self-evaluation.
 3. In this time interval, ask yourself: “Is this conflict about the external event/person or my own programming?”
 4. If the answer is Yes to internal programming, then you can control a detrimental reaction—and exercise choice involving a personally appropriate response.
 5. When you experience relief and possibly personal transformation, ask yourself: “What did I learn about that conflict that will help me to respond more
  appropriately in the future?”
 6. Upon reflection; make a note of the “nugget of wisdom” you learned from that experience (and store it in your back pocket!)