1η ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ: ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ | 1st SKILL: SELF-MASTERY