Δημιουργούμε μια κουλτούρα Συμπεριληπτικής Ηγεσίας

Μόνο ένας οργανισμός που υποστηρίζει ενεργά τους εργαζόμενους, θεωρεί τη διαφορετικότητα οργανωσιακή αξία για την αξιοποίηση του διαφορετικού και όπου όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες για προσωπική επιτυχία και συμβολή στην επιτυχία του οργανισμού, μπορεί να πετύχει εξαιρετική απόδοση.

«Οι σπουδαίοι οργανισμοί είναι αυτοί που προσελκύουν τη διαφορετικότητα. Επιζητούν την αρμονία και όχι την ομοιομορφία. Προσλαμβάνουν υπαλλήλους διαφορετικού χρώματος, κουλτούρας, ταλέντων και υπαλλήλους που είναι πρόθυμοι να βιώσουν τον προσωπικό μετασχηματισμό. Παλεύουν για την ενότητα, όχι την ομοιότητα» Gil Atkinson

Με αυτό το πρόγραμμα θα κατανοήσετε την ανάγκη για πολιτισμικό μετασχηματισμό και ενσωμάτωση, προκειμένου να πετύχετε τη συμπερίληψη, μέσα από επιχειρηματικές πρακτικές, δράσεις και αποφάσεις, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία για τον οργανισμό/εταιρεία σας.

Πιο συγκεκριμένα, θα:

  • προσδιορίσετε τις μη συνειδητές αντιλήψεις και συμπεριφορές που εμποδίζουν την πλήρη ανάπτυξη, αξιοποίηση και απόδοση όλων των εργαζομένων.
  • μάθετε τρόπους μόνιμης επίλυσης μη συνειδητών μοτίβων αποκλεισμού που προκύπτουν από τέτοιες αντιλήψεις και συμπεριφορές.
  • υιοθετήσετε τόσο γνωστικές όσο και συμπεριφορικές δεξιότητες που ενισχύουν την επίλυση των μη συνειδητών προκαταλήψεων χρησιμοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.
  • δημιουργήσετε στρατηγικές, διαδικασίες και συμπεριφορές για την οριστική εξάλειψη των πιο αντιπαραγωγικών προκαταλήψεων, από οργανωσιακή σκοπιά.
  • λάβετε ένα πρακτικό εργαλείο παρακολούθησης και μέτρησης της συμπερίληψης, μέσω του οποίου θα αξιολογήσετε την αλλαγή στη στάση και τη συμπεριφορά σας μετά την εκπαίδευση και θα υπολογίσετε την ανταπόδοση της επένδυσής σας (ROI)

Κοινό: Διευθυντές όλων των επιπέδων και μεμονωμένα στελέχη.